• Home
  • Brugerbetingelser
  • Decrease
  • Increase

BrugerbetingelserAlmindelige betingelser for brug af Pokergirl.nu hjemmesider og tjenester

Nedenfor kan du læse de Almindelige Betingelser for brug af Pokergirl.nu’s hjemmesider og tjenester (“Almindelige Betingelser”), der er gældende for enhver brug af Pokergirl.nu’s (“Pokergirl”) hjemmesider og tilgængelige tjenester. Hvis du ikke kan anerkende nedenstående Almindelige Betingelser, bedes du afstå fra enhver brug af Pokergirls hjemmesider og tjenester.

Billedgalleri, samt dertil hørende mobiltjenester leveres af www.willsen.dk

1. Accept af de Almindelige Betingelser

Anvendelse og brug af Pokergirls hjemmesider og internetbaserede tjenester er ensbetydende med accept af nedenstående Almindelige Betingelser.

2. Ansvarsfraskrivelser

2.1 Information på hjemmesiden m.v.

Information på Pokergirls hjemmesider og under Pokergirls tjenester gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Pokergirl er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester.

Ved kommunikation mellem Pokergirl og brugerne uden brug af digitale signaturer, er Pokergirl uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil.

2.2 Links

Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Pokergirl for indholdet af den side, der linkes til.

2.3 Erstatningsansvar

Pokergirl kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Pokergirls hjemmesider eller de dertil knyttede tjenester, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

Pokergirl skal holdes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af Pokergirls hjemmesider og tjenester.

3. Rettigheder til hjemmesiderne

Alle navne, logoer og varemærker på Pokergirls hjemmesider og under Pokergirls tjenester tilhører Pokergirl eller Pokergirls associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Pokergirl.

Indholdet på hjemmesiderne og under tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler, software, mv. tilhører enten Pokergirl eller Pokergirls samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af hjemmesiderne eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på hjemmesiden eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

4. Afgivelse af oplysninger

Brugeren er forpligtet til ved sin brug af Pokergirls hjemmesider og forskellige tjenester alene at afgive korrekte og aktuelle oplysninger om sig selv. Såfremt Pokergirl bliver bekendt med, at brugeren har afgivet urigtige oplysninger, kan Pokergirl til enhver tid og uden forudgående varsel afbryde eller ophæve brugerens adgang til Pokergirls hjemmesider og tjenester.

5. Bidrag fra brugere

Alt materiale, information eller anden form for kommunikation, som modtages fra brugerne via hjemmesiden/Blog eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Pokergirl’s tjenester vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt, og berettiger ikke afsenderen til royalties. Pokergirl kan frit anvende sådant modtaget materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttel-sen heraf.

Pokergirl har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Blog-kommentarer er ikke et udtryk for Pokergirl.nu’s meninger, ej heller holdninger. Pokergirl.nu kan fjerne enhver kommentar der findes upassende i bloggen.

6. Behandling af personlige oplysninger

Du opfordres til at gennemlæse Pokergirl retningslinier for beskyttelse af personlige oplysninger og privatlivets fred forud for anvendelsen af Pokergirls tjenester.

7. Brugeradfærd

Brugeren accepterer, at alle oplysninger og andet indhold, uanset om det opslås offentligt eller over-føres privat, er brugerens ansvar. Brugeren er ansvarlig for alt indhold, som uploades, offentliggøres, e-mailes eller på anden vis overføres via Pokergirls hjemmesider eller tjenester.

Brugeren acceptere at Pokergirls hjemmesider eller tjenester under ingen omstændigheder må anvendes til udøvelse af ulovlig adfærd eller ulovlige aktiviteter eller til udøvelse af adfærd der på nogen måde er krænkende ud fra et racemæssigt, etnisk, religiøst, politisk, nationalt, seksuelt eller kønsmæssigt synspunkt.

8. Brugernavn og kodeord

Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og kodeord fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres under brugerens brugernavn og kodeord, og brugeren er forpligtet til at informere Pokergirl uden ugrundet ophold om even-tuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord.

9. Overdragelse

Pokergirl har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden for-udgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

10. Andet

Pokergirl forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på hjemmesiden og tjenesterne, samt at nedlægge hjemmesiden og tjenesterne, herunder eventuelle e-mailkonti. Endvidere forbeholder Pokergirl sig ret til at lukke en brugers e-mailkonto, hvis den har været inaktiv i en længere periode defineret af Pokergirl, at begrænse antallet af e-mails, der kan sendes fra eller til en konto hos Pokergirl, samt at begrænse det maksimale antal dage, som e-mails m.v. kan lagres i Pokergirls tjenester.

Brugeren accepterer, at Pokergirl skaffer sig adgang til brugerens e-mailkonto, såfremt dette er nødven-digt for driften af Pokergirls hjemmesider og tjenester, eller såfremt dette er nødvendigt for at beskytte Pokergirl eller andre brugere mod tab.

Såfremt brugeren kommer i besiddelse af oplysninger eller anden information om Pokergirl eller Pokergirls hjemmesider eller tjenester, som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med anvendelsen af Pokergirls hjemmesider og tjenester, er brugeren forpligtet til straks at slette de pågældende informationer, og til uden ugrundet ophold, at give Pokergirl besked herom. Brugeren må under ingen omstændigheder kopiere eller videregive de pågældende informationer til tredjemand.

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til Pokergirls netværk, server, systemer eller lignende.

Pokergirl har til enhver tid ret til at revidere disse Almindelige Betingelser.

Hvis nogen del af disse Almindelige Betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

11. Tvister

Enhver tvist der måtte opstå som følge af nærværende Almindelige Betingelser er underlagt dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.

Pokergirl.nu | Seagreen Gardens, 7550, Kiti, Cyprus | Email pokergirl@pokergirl.nu | WI
Copyright ©2008-2014 Pokergirl.nu